Utslipp

Nyheter

Hvor mye kadmium er det egentlig i Førdefjorden i dag mon tro?

Kadmium finnes i små mengder i sjøvann og konsentrasjonen kan variere mye. Både bunnsedimentene i Førdefjorden og eklogittavgangen har blitt analysert. Resultatene viser at kadmiuminnholdet i bunnsedimentene er 0,1 ug/g mens eklogittavgangen inneholder < 0,1 ug/g. Dette betyr at det er mindre...

Risikovurdering Nordic Rutile AS

(Sist oppdatert: 03.06.2015)   Risikovurdering Nordic Rutile AS Den største risikoen knyttet til prosjektet ble fjernet den 17 april ved at innsigelsen fra fiskeridirektoratet avd. vest ikke ble tatt til følge samt at utslippstillatesen ble innvilget og reguleringsplanen...

Sedimentasjonsfellen fjord

"Kystvannets utveksling mellom kyst og fjorder over terskelnivå og forflytning langs kysten gir grunn til å anta at dype fjord- og kystområder virker som ”sedimentasjonsfeller” for partikulært organisk materiale. Endringer i antropogen tilførsel (avrenning fra land, utslipp fra fiskeoppdrett m. m.)...

Sibirske vulkaner utryddet nesten alt liv i sjøen for en stund tilbake

Forskere mener at karbonutslipp og forsuring av havene etter hektisk vulkanaktivitet i Sibir førte til at 96% av alt marint liv og rundt 70% av alt liv på land døde. Dette er omtalt som perm-trias utryddelsen som skjedde for omlag 252 millioner år siden. Noen forskere har kommet frem til at...

Kursutvikling fram mot oppstart

(Sist oppdatert: 13.06.2015) Hvordan vil kursen utvikle seg ved godkjent sjødeponiløsning? Et forslag i kvartalsoppløsning for de neste 4-5 årene er vist nedenfor.   Oppdatering 13.06.2015   Antatte milepæler Engebø: 2015-Q2 Godkjent reguleringsplan og...

Kornfordeling av bunnsedimentene i Førdefjorden

"Kornfordelingen av bunnsedimentet i et marint område kan fortelle noe om vannstrømmens karakteristikk i området. Er det gode strømforhold i sjøområdet vil finfordelte partikler som silt og leire, med en kornstørrelse på under 63 µm, bli ført bort og spredd over et stort område med...

Kontinuerlig overvåkning av sjøresipienten ved Drag i Tysdal

Et omfattende overvåkningsprogram med direkteoverføring (Online-TV) til Aquamonitor ble iverksatt av NIVA etter den grunnleggende undersøkelsen i 2010. "På bakgrunn av resultater fra en tidligere undersøkelse gjennomført av NIVA for Norwegian Crystallites A/S ble det anbefalt et...

Sjøresipienten ved Drag i Tysdal

En undersøkelse er utført av NIVA i 2011 av sjøresipienten ved Drag i Tysdal hvor Norwegian Crystallites AS har utslippstillatelse på kvartsavgang. Undersøkelsen er utført for et annet firma enn NOM, så det er vanskelig å påstå at dette er oppdragsforskning betalt av NOM. (derimot er...