Utslipp

Nyheter

Fiskeridirektoratet avdeling vest

Fiskeridirektoratet avdeling vest påkrevde i 2010 mer omfattende undersøkelser i forbindelse med etablering av sjødeponi i Førdefjorden på grunn av usikkerhet rundt spredning av forurensning fra deponeringen. I 2012 krever de at mulige forurensninger fra oppdrettsnæringen ikke skal undersøkes fordi...

Globale miljøbesparelser ved rutilutvinning i Engebø

Rutilutvinning i Engebø vil bl.a. gi følgende miljøbesparelser i et globalt perspektiv: Sluttproduktet TiO2: Kortere transportvei fra produksjonssted til sluttbruker (Førde->Europa) istedenfor (fra den andre siden av kloden->Europa) = 80% reduksjon av CO2 utslipp TiO2-belagte fliser...

Utslipp til Førdefjorden fra snø

Om vinteren lages det mange tungmetalldeponier rundt om i det ganske land. Førdefjorden og omegn er intet unntak. Om natten lusker brøytebilene rundt og fjerner snømassene fra veiene slik at du skal komme deg på jobb om morgenen. Snø fra veier, fortau, parkeringsplasser og andre plasser deponeres...

HI sine kommentarer til tilleggsundersøkelsene for Engebøprosjektet

Etter en gjennomgang av Havforskningsinstituttet sine kommentarer til tilleggsundersøkelsen, som de bygger sin opprettholdelse av innsigelsen på, kommer jeg frem til at samtlige punkter allerede er besvart av miljødirektoratet. HI finner en rekke feil og mangler ved tilleggsundersøkelsene for...

Innsigelsessaken

Publisert: 2015-01-17  Sist oppdatert: 2016-05-02   10.09.2010 I forbindelse med sjødeponisaken i Engebø har Fiskeridirektoratet region vest i brev av 10.09.2010 og oppfølgende brev av 13.09.2010 reist motsegn til reguleringsplanen for tiltaket....

45 land tillater sjødeponering av gruveavfall

Londonkonvensjonen fra 1972 er undertegnet av 87 medlemsland, deriblant Norge. I 1996 ble London konv ensj onen "modernisert" og miljøkravene skjerpet. Resultatet ble London protokollen og pr. idag har 45 av de 87 opprinnelige medlemslandene valgt å underskrive denne...

Bruksområde for 28% deponiavgang - kubæsjerstatning

Gjødsel fra husdyr tilsvarende 15,8 millioner tonn produseres hvert år og spres utover åkrene. Dersom 5% av dette volumet ble erstattet med deponiavgang fra Engebø ville det i løpet av en 50 års periode utgjøre 39,5 millioner tonn som tilsvarer 28% av den planlagte deponiavgangen. 28% av...

Bruksområde for 18% deponiavgang - Grenlandsfjordene

Et velegnet bruksområde for deponimassene vil være som tildekningsmasse i Grenlandsfjordene. Behovet er tildekking av 28 km2 forurenset sjøbunn. De første forsøkene med tynntildekking i Grenlandsfjordene ble utført i 2009. Under forsøkene ble det benyttet leire, aktivt kull og knust kalkstein som...