Utslipp

Nyheter

Utlekking fra land til sjø i Førdefjorden

"Resultatene viste videre at den beregnede konsentrasjonen av forurensningskomponentene i grunnvannet vil, for så å si alle stoffers vedkommende, være over grensen for påvirkning av akvatiske organismer. Forurensningskonsentrasjonene i overflatevannet vil ikke utgjøre en fare for...

Forurenset fjord, kategori 3

Førdefjorden innerst ved Førde er sterkt  forurenset , kategori 3 (søkeord: Førde). 100 steder er alvorlig forurenset med behov for snarlige tiltak (kategori 3). Nåstatus: Førdefjorden, Indre Forurensningene innerst i Førdefjorden kommer hovedsaklig fra tidligere...

Utslipp fra elv - sand, silt, leire og oppløste stoffer

Jølstra kommer fra fjellområdet opp mot Jostedalsbreen og Grovabreen, og renner ut i Førdefjorden. Gjennom Kvartærtida har breene erodert kraftig i dette landskapet. Jølstra sitt nedbørfelt er på 712 km2, som er det største i Sunnfjord. Omtrent 10% av det totale arealet ligger under...

Kvikksølvutslipp i Førdefjorden

Utslippet til sjødeponiet er planlagt å være 1450 dm3/s (side 14) hvor faststoff utgjørt 45 dm3/s. Med egenvekt på faststoffdelen på 3,3 kg/dm3 vil tørrstoffandelen utgjøre 10,2 % av volumstrømmen. (1 kg eklogittmalm = 0,3 dm3)   De 11 elveutløpene har et samlet...

Grenseverdier for kvikksølv i Norge, Europa og USA

Den norske drikkevannsforskriftens grenseverdi for kvikksølv er 0,5 µg/l. EU har en grenseverdi på 1µg/l. USEPA (USA) har angitt 2µg/l.  Elvene kan tilføre 146,6 tonn kvikksølv uten å overskride europeisk grensesetting og 293,3 tonn etter amerikansk grensesetting. Sett i forhold til...

Utløp av elvevann i Førdefjorden

Sett i forhold til Vannkvalitet fra borebrønner og vannverk er det ikke urimelig å anta at vannkvaliteten i elver med tilførsel av overflate- og sigevann overskrider nivåene fra borebrønner og kontrollerte vannverk. At vannkvaliteten i elvevannet ikke overstiger grenseverdiene i...

Faginstitusjoner

KMD (Klima- og Miljødepartementet) MD (Miljødirektoratet) Produktinformasjonsbanken Vannportalen Miljøstatus Kjemikaliesøk Norske utslipp Er det Farlig Vitenskapsrådet (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning) VKM (Vitenskapskomiteen for...

Utslipp fra nedbør

Nedbør inneholder store mengder forurensninger, mye av dette er langtransporterte forurensninger som styres av andre lands klimapolitikk. Russland og Europa er store bidragsytere. Sulfatkonsentrasjon i nedbør:  Antar man en gjennomsnittlig dybde i førdefjorden på 150m, får man et fjordareal...

Utslipp fra sjødeponi

(Bilde: Nordic Mining AS)   Planlagte totale utslipp fra rutilutvinning Engebø hele 50 års perioden:  Tallene er hentet fra «motstandernes» publikasjoner i media og er ikke videre kvalitetssikret.  Totale utslipp fra sjødeponi Engebø, periode 50 år Svovelsyre: 60000 tonn...

Grytaelva og Stølselva

Karakteristisk for vannet i elvene er: • pH mellom 5,2 – 7 (svakt surt) • høyt fargetall (humuspåvirket vann) • ionefattig (lavt tungmetallinnhold) • noe forhøyet innhold av nikkel (nederst i Grytaelva) • noe forhøyet innhold av aluminium • lav alkalitet • bunndyrforholdene...