NOM KELIBER VIDDI  GOOGLE  HO1 HO2 OB  FORUM  :NOM NORU KELIBER

 

Nyheter

Vedtaket om sjødeponi i Førdefjorden er fattet

17.04.2015 ble det klart at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest ikke var tatt til følge. Samtidig ble det gitt utslippstillatelse for sjødeponiet og reguleringsplanen ble godkjent. Pressemelding fra KMD 17.04.2015: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Hvor mye kvikksølv er det egentlig i Førdefjorden i dag mon tro?

Førdefjorden består av 3 deler, en indre del, en midtre del og en ytre del. Det har blitt gjort målinger av kvikksølvkonsentrasjonene i sedimentene og i vannsøyla, både i forbindelse med planlagt gruvedrift med sjødeponi og i forbindelse med eventuell tildekking av bunnsedimentene ved tidligere...

Hvor mye kadmium er det egentlig i Førdefjorden i dag mon tro?

Kadmium finnes i små mengder i sjøvann og konsentrasjonen kan variere mye. Både bunnsedimentene i Førdefjorden og eklogittavgangen har blitt analysert. Resultatene viser at kadmiuminnholdet i bunnsedimentene er 0,1 ug/g mens eklogittavgangen inneholder < 0,1 ug/g. Dette betyr at det er mindre...

Hvor mye svovel er det egentlig i Førdefjorden idag mon tro?

Fjorddeponiet er beregnet å maksimalt utgjøre 1 % av fjordvolumet. Fjordeponiet vil maksimalt bli 140 mill. m3 (250 mill. tonn). Det betyr at Førdefjorden rommer 14000 mill m3. Vanlig sjøvann inneholder 0,091% svovel. Det betyr at dersom Førdefjorden består av normalt sjøvann uten forhøyde...

Risikovurdering Nordic Rutile AS

(Sist oppdatert: 03.06.2015)   Risikovurdering Nordic Rutile AS Den største risikoen knyttet til prosjektet ble fjernet den 17 april ved at innsigelsen fra fiskeridirektoratet avd. vest ikke ble tatt til følge samt at utslippstillatesen ble innvilget og reguleringsplanen...

Sedimentasjonsfellen fjord

"Kystvannets utveksling mellom kyst og fjorder over terskelnivå og forflytning langs kysten gir grunn til å anta at dype fjord- og kystområder virker som ”sedimentasjonsfeller” for partikulært organisk materiale. Endringer i antropogen tilførsel (avrenning fra land, utslipp fra fiskeoppdrett m. m.)...

Bruksområde for deponiavgang - Kvikkleirestabilisering og rassikring

Behovet for kvikkleirestabilisering og rassikring er enormt. NVE har laget et kart som viser bl.a. kvikkleireområder og rassikringsområder i Norge. Mange områder gjenstår å bli kartlagt, bl.a. Sogn og Fjordane. Kvikkleire kan bl.a. stabiliseres med motfyllinger. Ved veiutbygginger kommer man ofte...

Sibirske vulkaner utryddet nesten alt liv i sjøen for en stund tilbake

Forskere mener at karbonutslipp og forsuring av havene etter hektisk vulkanaktivitet i Sibir førte til at 96% av alt marint liv og rundt 70% av alt liv på land døde. Dette er omtalt som perm-trias utryddelsen som skjedde for omlag 252 millioner år siden. Noen forskere har kommet frem til at...