45 land tillater sjødeponering av gruveavfall

Londonkonvensjonen fra 1972 er undertegnet av 87 medlemsland, deriblant Norge. I 1996 ble London konv ensj onen "modernisert" og miljøkravene skjerpet. Resultatet ble London protokollen og pr. idag har 45 av de 87 opprinnelige medlemslandene valgt å underskrive denne innskjerpede protokollen. Norge er blant disse 45 landene. 
 
Protokollen statuerer at all dumping er forbudt, med unntak av mulig akseptabelt avfall som er listet i den såkalte "reverse-list". Denne listen inkluderer:
 
  1. Mudder
  2. Kloakkslam
  3. Fiskeavfall
  4. Skip og plattformer
  5. Inert, uorganisk geologisk materiale (for eksempel gruveavfall)
  6. Organisk materiale av naturlig opprinnelse
  7. Store gjenstander som primært består av jern, stål og betong
  8. Karbondioksidstrømmer fra karbondioksid fangstprosesser for deponering
Med inert avfall menes avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning.
 
Burde regjeringens (og det norske folks) rådgivere vært 100% statlig finansiert?