Akkumulert utlekking av tungmetaller fra sjødeponiet etter 50 år

NIVA utgav i 2009 en rapport med bl.a. resultater fra utlekkingsforsøk av tungmetaller fra eklogitt. Utlekkingsforsøket ble gjennomført med kontinuerlig tilførsel av oksygen i sjøvannet. Dette forsterker utlekkingen kraftig, da oksygeninnholdet i sjøvannet avtar med dypet.

De 11 elvene som renner ut i Førdefjorden tilfører årlig i gjennomsnitt 93 m3/s med ferskvann. Denne vanntilførselen tilsvarer ca. 21% av fjordvolumet årlig. I perioden på 50 år vil tilført vann fra de 11 elvene ha sørget for at fjordvolumet har blitt utskiftet 10,5 ganger.

Deponiarealet vil etter 50 år dekke 3 km2. Dette gir et gjennomsnittlig deponiareal (utlekkingsareal) på 4500000 m2. Volumet av sjøvann i fjorden er 13930000000 m3. 50 år tilsvarer 18250 døgn. I tabellen nedenfor er total utlekking etter 50 år regnet ut basert på tallene ovenfor. Det vil si utlekking akkumulert i 50 år fra deponiflaten til fjordvannet. Det er ikke justert for at dypvannet er mindre oksygenrikt, noe som vil gi en enda lavere utlekking. pH: 7,89.

Element Konsentrasjon i sjøvannet etter 50 år Grenseverdi drikkevann EU's vann-direktiv Enhet
Ca (kalsium) 3,00 Ingen grense Ingen grense mg/dm3
Fe (jern) 0,0003 0,2 0,2 mg/dm3
K (kalium) 1,90 Ingen grense Ingen grense mg/dm3
Mg (magnesium) 6,06 Ingen grense Ingen grense mg/dm3
Na (natrium) 52,95 200 200 mg/dm3
Tot-S 5,47 Ingen grense Ingen grense mg/dm3
Al (aluminium) 0,030 200 200 ug/dm3
Ba (barium) 0,19 Ingen grense Ingen grense ug/dm3
Cd (kadmium) 0,015 5 5 ug/dm3
Co (kobolt) 1,70 Ingen grense Ingen grense ug/dm3
Cr (krom) 0,007 50 50 ug/dm3
Cu (kobber) 0,038 100 2000 ug/dm3
Hg (kvikksølv) 0,0000085 0,5 1 ug/dm3
Mn (mangan) 21,18 50 50 ug/dm3
Ni (nikkel) 0,064 20 20 ug/dm3
Pb (bly) 0,020 10 10 ug/dm3
Zn (sink) 1,435 Ingen grense Ingen grense ug/dm3

Utlekkingen vil i praksis være lavere enn angitt ovenfor fordi vannet vil være mer oksygenfattig og en god del av tungmetallene vil fjernes under prosessering. I tillegg vil vannutskiftningen være større da utskiftning pga. tidevannskrefter, vindkrefter etc. ikke er tatt med.

Grenseverdier for miljøgifter i sedimenter, biota, ferskvann og kystvann inkl. prioriterte stoffer