Bruksområde for 12% deponiavgang - Jordforbedring i Nederland

Nederland har et areal på 41540 km2. Derav er 30% dyrkbart areal. Permanent dyrket mark er 54,62% av dette arealet. Permanent dyrket mark utgjør da 6807 km2, og dersom man regner en utnyttelsesgrad på resterende mark på 50%, blir dette 2828 km2. Tilsammen 9634 km2.

En jordforbedringsmengde på 75 kg for 1000 m2, og 3 "gjødslinger" pr. år, gir et forbruk på 108 millioner tonn ila. 50 år.

Dersom 15% av behovet i Nederland kan dekkes av deponiavgangsmasse, vil dette tilsvare 12 % av den totale planlagte deponiavgangen.

Beregnede fraktkostnader Førde-Rotterdam er kr 40/tonn som gir en kilopris på 4 øre.