Bruksområde for 0,8% deponiavgang - tildekking av forurenset sjøbunn i Hammerfest Havn

Hammerfest Havn er ett av 17 prioriterte områder for opprydning av forurenset sjøbunn. Miljødirektoratet har nylig gitt 1 million kroner til et forprosjekt for å kartlegge opprydningsalternativer. Sjøbunnsedimentet i havna i Hammerfest er karakterisert som en av de mest forurensede områdene langs kysten. Hele 63 rapporter er utarbeidet i perioden 1994-2013 for å beskrive miljøtilstanden.

Dersom de forurensede massene ikke tildekkes men tas opp, står valget pr. i dag mellom to alternativer for redeponering: Fuglenesfjæra eller kaideponi med ny dampskipkai. Kaideponering (inkl. ny kai) er estimert til 170 millioner mens stranddeponi er anslått å koste 90 millioner.

Fra Førdefjorden til Hammerfest er det ca. 200 mil, dvs. ca. dobbelt så langt som til Grenlandsfjordene eller Nederland. Kostnader beregnet for transport til Nederland er kr 40/tonn. Regner man dobbel kostnad til Hammerfest, kr. 80/tonn, kan 0,8% av de omsøkte sjødeponimassene eller 1,1 millioner tonn fraktes til Hammerfest og benyttes som dekkmasse for forurenset sjøbunn.

Dersom tildekking kan være et alternativ til å deponere de forurensede massene i fjærekanten, kan man for 90 millioner kroner få 1,1 millioner tonn dekkmasse fra Engebø.