Egenskapene til sjødeponi vs. landdeponi

Mineralproduksjon.no har utgitt dokumentet "Mineralproduksjon 4 (2013) A31-A44". Der står bl.a. følgende om valg av deponeringsmetode:

"Valget mellom ulike typer deponier fra gruveaktivitet og hvor man skal plassere dem i terrenget på land eller i sjøen, må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Her kommer både økonomiske, tekniske og miljømessige vurderinger inn. Man kan likevel trekke visse generelle slutninger med fordeler og ulemper. Dette er satt opp i tabellen under. Det synes imidlertid her klart, at hvis anoksiske dypere områder finnes i nærliggende fjorder og kystområder, kan deponering i slike steder være å fortrekke ut fra miljøhensyn."

SJØDEPONI LANDDEPONI
Dypdeponi i depresjoner Grunnere deponi Drenert deponi Under vannspeil
Minimal gjennomstrømning Minimal gjennomstrømning Stor gjennomstrømning Mulig gjennomstrømning
Kjemisk stabil  Relativt kjemisk stabil Stor reaktivitet Relativt kjemisk stabil
Minimal fluks Relativ liten fluks  Stor fluks Mindre fluks
Ingen erosjon Utsatt for erosjon Utsatt for vinderosjon Mindre erosjon
Geoteknisk stabil Mindre geoteknisk stabil Stabil drenerbar dam Mindre geoteknisk stabil demning