Fiskeridirektoratet avdeling vest sin begrunnelse av innsigelse mot sjødeponi i Førdefjorden

Fiskeridirektoratet avdeling vest fremmet innsigelse mot det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden fordi:

"Vi hevdet således at mangel på kunnskap ikke burde føre til at reguleringsplanen ble godkjent før kunnskapsgrunnlaget var tilstrekkelig."


Det samme fiskeridirektoratet avdeling vest sa litt senere, i forbindelse med en bekymringsmelding fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane om at 3 fjorder kunne være forurenset på grunn av utslipp fra oppdrettsnæringen, følgende:

"Den ikkje vitskapleg verifiserte meldinga om lite fisk og ureining på botnen kan ikkje sette alt anna fagleg fundert arbeid til side."


Med faglig fundert arbeid henvises det til utslippsløyven som ble gitt før oppdrettsaktivitetene startet, hvor det var vurdert at utslipp i forbindelse med oppdrettsaktivitetene var forventet å ha små effekter på det marine livet i fjordene. Det henvises også til annet faglig fundert arbeid: Oppdretterne er pliktig til å følge akvakulturloven som sier at oppdrett skal skje på en miljømessig trygg måte. Dermed kan det ikke være utslipp fra oppdrett med negativ påvirkning på det marine miljøet. Og ikke nok med det, dersom fiskeridirektoratet kunne brukt Havforskningsinstituttet til å gi et ekspertinnspill, ville det ikke oppstått en konflikt.

På grunn av innsigelsen til fiskeridirektoratet avdeling vest i 2010 har Engebøprosjektet blitt satt på hold i 5 år. Dette på grunn av tungtveiende faglige innspill som like gjerne kunne vært snudd på hodet.

Nå gjenstår bare 1100 konsekvensutredninger før kunnskapsgrunnlaget blir tilstrekkelig.