Flotinor SM 15

Flotinor SM 15 er en blanding av sure fosforsyreestere og er opptil 80 %
bionedbrytbart.


Konsentrasjonen av Flotinor SM 15 i avgangsledningen (før fortynning) vil være ca. 20 mg/l. Innenfor en avstand på ca. 50 m fra munningen av avgangsrøret forventes fortynningen av stoffer i avløpsvannet å være ca. 30 ganger (basert på erfaringstall). 

Det betyr at konsentrasjonen i fjordvannet i primærfortynningssonen vil være ca.0,7 mg/l. 
I henhold til opplysninger i sikkerhetsdatabladet for dette stoffet er LC50-verdien 10-100mg/l (fisketoksisitet). 

I henhold til sikkerhetsdatabladet innholder stoffet løst organisk karbon som har et kjemisk oksygenforbruk på 1,3 mg/g.