Forskningsprosjektet IMPTAIL (Improved Submarine Tailing Placements (STPs) in Norwegian Fjords)

Forskningsprosjektet IMPTAIL (Improved Submarine Tailing Placements (STPs) in Norwegian Fjords) er delt inn i 4 uavhengige delprosjekter. Samlet skal de gi ny kunnskap om hvordan deponier i norske, kalde fjorder har innvirkning på det biologiske mangfoldet.

Delprosjekt 1: Undersøke tilstanden til to deponier som ble avsluttet for mange år siden. Titania deponerte i mange år sin avgang i Jøssingfjorden og Bjørkåsen gruver (senere Nikkel og Olivin) slapp sin avgang ut i Ballangsfjorden. Sedimentene og livet på bunnen i disse to deponiområdene skal studeres og sammenlignes.

Delprosjekt 2: Rana Gruver deponerer sitt avfall i fjorden utenfor Mo i Rana. Miljøet blir sterilt, og det skal nå undersøkes i hvilken grad miljøet påvirkes av gjødsling. I ett år skal det tilføres tang. På den måten søker man å få svar på om slike tiltak fremskynder prosessen med å tilbakeføre livsgrunnlaget i vesentlig grad fremfor at naturen må rydde opp på egen hånd.

Delprosjekt 3: Dette prosjektet handler om å studere effekten av kunstige rev ved Sydvarangers sjødeponi i Bøkfjorden. Det skal settes ut 3 stk. runderev. Dette er et ”pinnsvin” med høyde på fem meter og en overflate på 300 m2.

Delprosjekt 4: Dette prosjektet tar for seg hvor det er best å anlegge et deponi i en gitt fjord. Det biologiske mangfoldet varierer fra område til område, og det må alltid være et mål å unngå steder med det største mangfoldet.

Våren 2015, når isen forsvinner fra de dype fjordene, starter prosjektene for fullt og skal pågå i 3 år.