Forurenset fjord, kategori 3

Førdefjorden innerst ved Førde er sterkt  forurenset , kategori 3 (søkeord: Førde). 100 steder er alvorlig forurenset med behov for snarlige tiltak (kategori 3). Nåstatus: Førdefjorden, Indre

Forurensningene innerst i Førdefjorden kommer hovedsaklig fra tidligere industrivirksomhet, og betyr at mudderbunnen er mer forurenset enn en gjennomsnittlig norsk mudderbunn.  Grunnforholdene og sjøbunnen innerst i Førdefjorden har tidligere blitt analysert og prøvene viser sterkt forurensede bunnsedimenter.

Dersom spredningen av utslipp følger det mønsteret som mange høyttalende mijøforkjempere antyder, vil hele Førdefjorden være forurenset tilsvarende. De planlagte utslippene fra sjødeponi vil være langt mindre forurenset og en rapport slår fast at massene vil være velegnet som tildekkingsmasse av forurenset sjøbunn:

"En samlet vurdering av tilgjengelig data og informasjon er gjort i henhold til Klifs veileder TA- 2143/2005, og på generelt grunnlag vurderes eklogittavgang fra Engebø som egnet tildekkingsmasse."

Målsetningen til miljøforkjempere burde derfor være å få eklogittavgangen til å spre seg utover hele Førdefjorden, for å få en mindre forurenset sjøbunn og slik oppnå et bedre habitat for bunnlevende organismer.

https://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/vann/2044/ta2044.pdf

https://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/3001/ta3001.pdf