Grenseverdier for kvikksølv i Norge, Europa og USA

Den norske drikkevannsforskriftens grenseverdi for kvikksølv er 0,5 µg/l. EU har en grenseverdi på 1µg/l. USEPA (USA) har angitt 2µg/l. 

Elvene kan tilføre 146,6 tonn kvikksølv uten å overskride europeisk grensesetting og 293,3 tonn etter amerikansk grensesetting.

Sett i forhold til disse naturlige utslippene, vil den ekstra mengden kvikksølv tilført fjorden fra sjødeponiløsningen være totalt ubetydelig.