Hvor mye kvikksølv er det egentlig i Førdefjorden i dag mon tro?

Førdefjorden består av 3 deler, en indre del, en midtre del og en ytre del. Det har blitt gjort målinger av kvikksølvkonsentrasjonene i sedimentene og i vannsøyla, både i forbindelse med planlagt gruvedrift med sjødeponi og i forbindelse med eventuell tildekking av bunnsedimentene ved tidligere Ankerløkken Verft.

I den innerste delen av Førdefjorden, den delen som har status som nasjonal laksefjord og som samtidig har status som sterkt forurenset fjord kategori 3, er det gjort følgende kvikksølvmålinger:
Den høyeste målte kvikksølvkonsentrasjonen i bunnsedimentene hentet fra den innerste delen av den nasjonale laksefjorden var på 0,053 ug/g og gjennomsnittlig konsentrasjon i prøvene var 0,0318 ug/g. (Grenseverdien er 0,63 ug/g).
 
Denne kvikksølvkonsentrasjonen er vurdert å ha følgende konsekvenser for sjølevende organismer:
"Risikovurdering for organismer i vannet over sedimentet baserer seg på beregnet konsentrasjon av den enkelte miljøgift i vannmassene som følge av spredning fra sedimentene og fortynning i vannmassene (det siste beregnet fra totalt vannvolum og oppholdstid av vannet i bassenget over sedimentet). Dette betegnes ofte som PEC (Predicted Environmental Concentration)":
% overskridelse for kvikksølv: -100%. Dvs. at denne konsentrasjonen ikke påvirker sjølevende organismer negativt.

 

I den midterste delen av Førdefjorden (som ikke er nasjonal laksefjord), er det i forbindelse med sjødeponiet gjort følgende undersøkelser:
En analyse av eklogittavgangen viser at kvikksølvkonsentrasjonen i eklogitten er 0,00187 ug/g
 
"Tungmetallinnholdet i eklogitten er relativt lavt og skiller seg ikke vesentlig fra innholdet av metaller i bunnsedimentene i Førdefjorden i dag. I henhold til SFTs nye klassifiseringssystem for marine sedimenter så tilsvarer nivåene i eklogitten kl. I (Bakgrunn) når det gjelder arsen, kadmium og kvikksølv."
 
Den gjennomsnittlige kvikksølvkonsentrasjonen i bunnsedimentene i den indre delen av Førdefjorden (i den nasjonale laksefjorden) er målt å være 17 ganger høyere enn den konsentrasjonen man finner i eklogittavgangen. Når en kvikksølvkonsentrasjon som er 17 ganger høyere ikke påvirker sjølevende organismer, vil heller ikke kvikksølv fra deponiet utgjøre noen fare for sjølevende organismer.