Kontinuerlig overvåkning av sjøresipienten ved Drag i Tysdal

Et omfattende overvåkningsprogram med direkteoverføring (Online-TV) til Aquamonitor ble iverksatt av NIVA etter den grunnleggende undersøkelsen i 2010.

"På bakgrunn av resultater fra en tidligere undersøkelse gjennomført av NIVA for Norwegian Crystallites A/S ble det anbefalt et overvåkningsprogram, da spesielt med tanke på å få til kontinuerlige målinger av vannsøylen for å bedre kunne fange opp bedriftens sjøutslipp. I mars 2012 ble det derfor satt ut en permanent målerigg i Tysfjord som måler kontinuerlig temperatur, saltholdighet, strøm, turbiditet og pH."

"Måleriggen i Tysfjord ble utplassert i slutten av mars 2012, nord for utslippsledningene og omkring 70 m i avstand fra utslippsrørene til NC A/S. Målingene pågår fortsatt, men den måleserien som er analysert her dekker perioden 1.april til 19. november. Riggen måler temperatur, salinitet, turbiditet, pH og strøm. Måleintervallet er satt til 15 minutter og dataene blir overført kontinuerlig til NIVAs datamonitorings side www.aquamonitor.no."

"Episoder med høy turbiditet sammenfalt med perioder med lav eller ingen drift for flotasjonsprosessene. Data indikerer derfor at det kan være partikkelutslipp fra oppredningsfasen i ledning 2 i disse periodene og at det er dette som forklarer de høye målingene."

"Det er vist god sammenheng mellom utslipp fra syrevaskfasen og målt pH-reduksjon ved målepunktet i sjøresipienten. Sammenheng mellom utslipp fra bedriften til resipienten og responsen av dette utslippet på sjøvannets pH ble vist. Utslippet fra bedriften ga pH-reduksjon ned i 6.6. Til tross for dette var det kun 0.5 % av målingene med pH under 7.4."

Utslippspunkt avgang: 30 meter under vannoverflaten. 10% av avgangen med kornstørrelse < 6 um, 25% av avgangen med kornstørrelse 6-20 um. Strømninger målt opp mot 30 cm/s, normal strømhastighet: 0-10 cm/s. Måleriggen er plassert 70 meter unna utslippspunktet på 320-330 meters dyp. pH sensorer på 20 meters dyp.

"Det er mulig tegn til avgang i bunnfauna. En del hvite korn ble funnet, og det er naturlig å tro at deler av dette er kvarts og at noe av dette er skjell-/korallrester. Det er muligens tegn til avgang i sedimentet, men ut i fra SPI-undersøkelsen ser det ikke ut til å være noe problem med nedslamming."

Dette vet vi lite om sier Havforskningsinstituttet. Da er det godt andre (NIVA) vet mer.