Kornfordeling av bunnsedimentene i Førdefjorden

"Kornfordelingen av bunnsedimentet i et marint område kan fortelle noe om vannstrømmens karakteristikk i området. Er det gode strømforhold i sjøområdet vil finfordelte partikler som silt og leire, med en kornstørrelse på under 63 µm, bli ført bort og spredd over et stort område med vannstrømmen. I slike områder vil ofte mer grovkornede partikler i den andre enden av kornstørrelsesskalaen, som sand og gruspartikler, bli liggende igjen på bunnen da de lettere partiklene vaskes bort. Er det derimot lite strømninger i massene, det vil si stillestående vannmasser, vil finfordelte partikler lett sedimenteres på sjøbunnen. Man har da det man kaller et sedimenteringsbasseng, og slike områder kan være ekstra utsatt for akkumulering av organisk materiale, og i verste fall oksygensvikt og utvikling av giftig hydrogensulfid (H2Sgass)."

 

I en NIVA rapport fra 2007: "Dyrelivet på bunnen av Førdefjorden og bunnsedimentenes sammensetning":

"Sedimentene består stort sett av silt og leire. Metallkonsentrasjonene i sedimentene er normale."

Dette underbygger at partiklene faller raskt til ro og sedimenter på bunnen i nærheten av deponiområdet, helt i tråd med strømningsmålingene som har vært utført tidligere.