Kvikksølvutslipp i Førdefjorden

Utslippet til sjødeponiet er planlagt å være 1450 dm3/s (side 14) hvor faststoff utgjørt 45 dm3/s. Med egenvekt på faststoffdelen på 3,3 kg/dm3 vil tørrstoffandelen utgjøre 10,2 % av volumstrømmen. (1 kg eklogittmalm = 0,3 dm3)

 

De 11 elveutløpene har et samlet gjennomsnittlig utløp på 93000 dm3/s.

Konsentrasjonen av kvikksølv i eklogittmalm har blitt analysert (side 10) og middelveridien i prøvene var 0,0159 mg/kg TS. Grensen for kvikksølvinnhold i drikkevann er i drikkevannsforskriften satt til 0,5 ug/dm3.

Dersom alle elvene inneholdt vann av drikkevannskvalitet ville de tilført Førdefjorden 47 mg kvikksølv hvert sekund uten å overstige grenseverdien i drikkevannsforskriften. Dette tilskuddet blir tilført i det øvre vannsjiktet.

Den planlagte sjødeponiløsningen vil tilføre Førdefjorden 8 mg kvikksølv pr sekund. Dette tilskuddet blir tilført i det nedre vannsjiktet, hvor mesteparten vil bli begravet under nye tilførte masser og sedimentere.

Selv med flaskevann i disse 11 elvene, ville kvikksølvtilførselen til Førdefjorden kunne vært 6 ganger høyere enn det som er planlagt fra sjødeponiet, uten at grenseverdien ble for høy.