Risikovurdering Nordic Rutile AS

(Sist oppdatert: 03.06.2015)
 
Risikovurdering Nordic Rutile AS
Den største risikoen knyttet til prosjektet ble fjernet den 17 april ved at innsigelsen fra fiskeridirektoratet avd. vest ikke ble tatt til følge samt at utslippstillatesen ble innvilget og reguleringsplanen godkjent.
 
Vurdering av andre risikoelementer:
 
Oppkjøp av selskapet
Nordic Mining sine aksjer besittes av et stort antall aksjonærer, anslagsvis rundt 2500 aksjonærer hvor topp 20 besitter rundt 40% av aksjene. Dette vanskeliggjør arbeidet for en enkelt aktør å kjøpe opp aksjemajoriteten i selskapet, ihvertfall i det skjulte. Men muligheten er til stede, og etterhvert som fremdriften i prosjektet skrider frem, vil også omsetningen i aksjen med stor sannsynlighet øke. Det vil med andre ord bli lettere for en strategisk investor å kjøpe opp mer rettigheter i selskapet jo nærmere oppstart man kommer. Et avtalt salg av rettighetene vil ikke bli aktuelt ifølge Nordic Mining. Dermed vil heller ikke et avtalt salg av Nordic Mining være aktuelt. Et større oppkjøp av aksjer (66,7%) som gir aksjemajoritet vurderes som liten og oppkjøp av selskapet vurderes som ikke eksisterende.
 
Feltets størrelse
"Rutilforekomsten på Engebø er en av de største i verden. Foreliggende ressursestimat i hht. JORC-koden (2004) er på til sammen ca. 154 millioner tonn med malm. Det skal gjennomføres et boreprogram for å gi økt sikkerhet knyttet til ressursestimeringen."
Dersom feltets størrelse er vesentlig mindre enn det estimatene sier, vil dette isolert kunne medføre at investeringen ikke blir lønnsom. Sannsynligheten for at dette skal skje er minimal, fordi dette ikke er en nylig oppdaget forekomst, men en forekomst som har vært igjennom utallige analyser og vurderinger over tid. Det er i tillegg oppdaget mange nærliggende forekomster som man ikke skal se bort i fra kan knyttes sammen via tunellesystemer på et senere tidspunkt og slik utøke potensialet og ressurstilgangen. Vurderer derfor sannsynligheten for at feltets størrelse skal kunne stoppe prosjektet som liten, dvs. < 5% sannsynlig.
 
Gjennomsnittlig TiO2-gehalt
"Rutilinnholdet er det høyeste blant eksisterende produsenter og prosjekter under utvikling. Prosessering av malmen fra forekomsten vil gi et rutilkonsentrat med 90-95% TiO2 renhet."
(Indikert 31,7 mill. tonn med TiO2-gehalt 3,77% + 122,6 mill. tonn med TiO2-gehalt 3,75%)
Av samme årsaker som for forekomstens størrelse anses de tidligere vurderingene av gjennomsnittlig gehalt å være sikre og at risikoen for vesentlig lavere gjennomsnittlig gehalt som kan gi en "no-go" å være minimal, dvs. < 5% sannsynlig.
 
Finansiering (Utbyggingskostnader)
Finansiering av utbyggingen kan skje på flere måter. Verdiene i forekomsten har etter at de nødvendige tillatelsene er på plass nå blitt tilgjengelige. Etter at forekomstens størrelse og TiO2-gehalt er verifisert, og lønnsomheten i prosjektet er oppdatert, vil dette alene være garanti for en banklånsfinansiering. Men den mest sannsynlige finansieringsmåten antas å være at deler av prosjektet selges ut (< 50%) til en større industriell partner. Dermed vil bl.a. utbyggingskostnadene bli dekket inn uten rentebærende låneavtaler. Vurderer ingen risiko knyttet til finansiering.
 
Tekniske løsninger (oppredningsanlegg, deponianlegg)
Nordic Mining har inngått intensjonsavtale med Cristal Globals vedrørende samarbeid om prosessoptimalisering av rutilutvinningen slik at rutilkvaliteten vil tilfredsstille Cristals strenge krav, samt en plan om at deler av rutilproduksjonen fra Engebø selges til Cristal. Det prosesstekniske utstyret med unntak av deponiløsningen er det ikke knyttet noen risiko til. Slikt utstyr er i drift mange steder og er velutprøvd. Deponeringsløsningen som skal bygges for sjødeponiet med føring av avgang ned til ca. -300 meter kan det være knyttet noe teknisk usikkerhet rundt. Usikkerheten vil først og fremst være knyttet til optimal funksjonalitet, dvs. at det er en risiko for at fullskalaløsningen ikke virker optimalt eller slik som forventet ved første forsøk, og at det kan bli nødvendig med ombygginger før løsningen blir optimal. Dersom dette er med i planene fra start av vil det derimot ikke påvirke tidspunktet for oppstart av sjødeponiet og dermed heller ikke tilføre prosjektet økt risiko ved forsinkelser.
 
Fremtidige rutilpriser (etterspørsel)
Alle prognoser tilsier at etterspørselen etter TiO2 vil øke i overskuelig fremtid. Dette kan bl.a. tilskrives forventet befolkningsvekst (7 mrd. i 2011 til 9-11 mrd i 2050) - en befolkningsvekst på 30%-60%. En annen viktig faktor er den stadig økende industrialiseringen i verden. Industrialisering av Kina og Afrika alene vil øke behovet flere titalls prosenter.
Økt etterspørsel ser man også pga. at stadig nye bruksområder blir introdusert. Flyindustrien alene har et potensielt behov for titanlegeringer som er like stor som dagens titanmetallproduksjon (2011).
Økt produksjon gir økt konkurranse og dermed en risiko for at prisen går ned. Kina har ila. det siste tiåret (fra 2006) bygget opp titanproduksjonen og står nå for over 30% av verdensproduksjonen uten av prisene går nevneverdig ned. Derfor er risikoen for drastisk endring av rutil-etterspørsel og pris de nærmeste tiårene liten (< 10 %).
 
Valutasvingninger (NOK/USD/EUR)
Valutasvingninger vil alltid være en risiko og derfor må produksjonsestimater ta høyde for kortsiktige og mellomlange valutasvingninger. Sannsynligheten for redusert inntjening pga. dårligere vekslingskurs er tilstede, men kan reduseres ved at selskapet oppretter valutakontoer og veksler på mer gunstige tidspunkt enn salgsdato. Langsiktig risiko < 20%
 
Spredning av partikler fra sjødeponiet
Dersom spredning av partikler blir større enn det utslippstillatelsen godkjenner, f.eks. dersom partikler skulle stige til de øverste vannlagene, vil prosjektet kunne havarere dersom produksjonsprosessen ikke kan optimaliseres nok med tanke på miljøbelastning. Dette kommer derfor mest sannsynlig til å bli testet grundig og i stor skala i en tidlig fase. Dersom større spredning viser seg å være tilfelle, vil dette kunne medføre at en mindre optimal produksjonsprosess må velges og dermed medføre en lavere inntjening. Risikoen for at dette skal skje er minimal, basert på tidligere erfaringer. F.eks ved Island Copper Mine, hvor utslippspunktet var 50 meter under overflaten og det ble deponert 400 mill tonn i en 25 års periode. Risikoen for at spredningen skal bli større enn antatt vurderes som < 5% sannsynlig.
 
Sjømattrygghet
Dersom den deponerte massen inneholder biotilgjengelige stoffer i større konsentrasjoner enn det som er der fra før, og som sprer seg utover deponiområdet og som sjømaten kan ta opp, vil det bety at produksjonsprosessen må justeres og det er en risiko for at det må velges en prosess som er mindre optimal ift. inntjening. Sannsynlighet < 5%.
 
ESA-klage
Naturvernforbundet vil prøve å klage prosjektet inn for ESA. Argumentet er at vannkvaliteten ikke kommer til å bli bedre med sjødeponi. Regjeringen sier at de har gjort en grundig juridisk vurdering og kommet frem til at deponeringen ligger innenfor rammeverket til EU's vanndirektiv. Dersom ESA skulle velge å se nærmere på saken, vil det i såfall være en sak hvor de vurderer nettopp dette, om Norsk lovverk bryter med EU's vanndirektiv eller ikke. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, og sannsynligheten for en konklusjon som sier at EU's vanndirektiv blir brutt er minimal, < 1% sannsynlig.
 
Risikoelementer Sannsynlighet Konsekvens dersom det inntreffer
Oppkjøp av selskapet 0 % Det er uttalt av Nordic Mining at det ikke vil bli aktuelt å selge rettighetene til engebøforekomsten.
 Ny eier med kvalifisert flertall < 5 % Eier man 66,7% av aksjene i selskapet har man kvalifisert flertall og i praksis full kontroll over selskapet. Et viktig forebyggende grep er
å sette begrensninger for rettighetene kvalifisert flertall gir i de eksisterende vedtektene.
Feltets størrelse er mindre enn antatt < 5% Dersom feltet er vesentlig mindre enn estimatene og undersøkelsene tilsier, kan det medføre at prosjektet ikke blir lønnsomt å starte opp. Dette vil med stor sannsynlighet bekreftes/avkreftes ila. 2015.
Gjennomsnittlig TiO2-gehalt er lavere enn estimatene tilsier < 5% Dersom TiO2-gehalten er vesentlig lavere enn estimatene og analysene tilsier, kna det medføre at forekomsten ikke er drivverdig og dermed prosjektet ikke lønnsomt å realisere
Finansiering av utbygging 0% Når verdiene i forekomsten er bekreftet, og etter at det er utarbeidet en ny markedsanalyse samt at inntjeningspotensialet er blitt oppdatert, vil dette utgjøre tilstrekkelig garanti for nødvendig finansiering av utbyggingen.
Tekniske løsninger er komplekse 0% Det skal ikke utvikles ny teknologi for å realisere prosjektet, men det må kunne medregnes at utslippsarrangementet vil kunne ta tid å "strømlinjeforme". Dersom det sette av nok tid, og man kommer i gang med tester tidlig nok, vil det ikke påvirke oppstartsdato for produksjon og dermed heller ikke inntjeningen.
Fremtidige rutilpriser (etterspørsel) går vesentlig ned < 10% Dersom rutilprisene går ned, vil det spise direkte av marginene. Produksjonskalkylene må ta høyde for en viss nedgang. Nedgangen det må tas høyde for vil komme som et direkte bidrag på bunnlinja dersom prisene ikke går ned. Går prisene vesentlig ned over tid, vil det medføre at produksjonen ikke lengre vil være lønnsom. 
Valutasvingninger, den norske kronen styrker seg vesentlig ift. EUR og USD < 20% Produksjonskalkylene må ta høyde for en viss valutasvingning. Over tid vil sannsynligvis svingningene jevnes ut, og ved å opprette utenlandske konti, f.eks. i USD og EUR, vil man i større grad kunne styre når valutavekslingen utføres, og man kan på den måten utnytte svingningene noe til sin fordel.
Partikkelspredning < 5% Dersom partikkelspredningen blir større enn antatt ved optimal produksjonsprosess, vil prosessen måtte tunes inn etter en mindre optimal driftsmessig prosess med tanke på inntjening. Dette vil isåfall spise direkte av marginene.
 Utrygg sjømat < 5% Dersom målinger viser forhøyde konsentrasjoner av farlige stoffer i sjømatprøver pga. deponiavgangen, vil produksjonsprosessen måtte endres, sannsynligvis til en mindre optimal prosess med tanke på inntjening. Dette vil isåfall spise direkte av marginene.
ESA-klage < 1% SalmonCamera har allerede sendt inn en klage til ESA hvor de mener sjødeponiet ikke vil være iht. EU's vanndirektiv. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sier nå at også de vil sende inne en klage til ESA, til tross for at regjeringen har gjort en grundig jurudisk vurdering og kommet frem til at utslippstillatelsen ikke bryter med EU's vanndirektiv. Dersom ESA velger å opprette en sak, vil den være rettet mot norske myndigheter og om hvorvidt norsk lovverk bryter med EU's vanndirektiv eller ikke. Sannsynligheten for at ESA velger å opprette en sak er liten, < 10%, og sannsynligheten for at de konkluderer med at norsk lovverk ikke er i tråd med EU's vanndirektiv og indirekte at sjødeponiet ikke er i tråd med EU-direktivet er minimal, < 1%.