Sedimentasjonsfellen fjord

"Kystvannets utveksling mellom kyst og fjorder over terskelnivå og forflytning langs kysten gir grunn til å anta at dype fjord- og kystområder virker som ”sedimentasjonsfeller” for partikulært organisk materiale. Endringer i antropogen tilførsel (avrenning fra land, utslipp fra fiskeoppdrett m. m.) og i kystvannets egenskaper i et større perspektiv (klimaendringer, endret lysmiljø, vannkraftreguleringer m.m.), vil kunne påvirke effekten av denne sedimentasjonsfellen. Det er vanskelig å anslå omfanget av påvirkningen, men kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for hvordan framtidige aktiviteter i kystvannet på best mulig måte skal kunne rettes inn mot ønsket om økt matproduksjon og karbonlagring."

Dette skriver Havforskningsinstituttet i 2012, i forbindelse med prosjektet "Marin karbonfangst og matproduksjon". Men da det ikke er lagt ved noen CVer som dokumenterer forfatternes kompentanse eller oversikter over tidligere publikasjoner fra prosjektdeltagerene, slik man bør gjøre etter god vitenskapelig skikk, så kan man ikke ta det som står i rapporten for gitt.