Utløp av elvevann i Førdefjorden

Sett i forhold til Vannkvalitet fra borebrønner og vannverk er det ikke urimelig å anta at vannkvaliteten i elver med tilførsel av overflate- og sigevann overskrider nivåene fra borebrønner og kontrollerte vannverk. At vannkvaliteten i elvevannet ikke overstiger grenseverdiene i drikkevannsforskriften er dermed en forsiktig antagelse. Med et elveutløp på 93m3 pr. sekund vil 21% av fjordvolumet skiftes ut årlig.

Følgende elver som munner ut i Førdefjorden er tatt med i beregningen:

Elv Gjennomsnittlig vannføring
Jølstra 52,84 m3/s
Nausta 24,6 m3/s
Grytaelva 4,0 m3/s
Stølselva 1,06 m3/s
Heilevangselva 1,16 m3/s
Soleimselva 1,96 m3/s
Erdøla 1,28 m3/s
Redalselva 1,09 m3/s
Skarvenvassdraget 3,89 m3/s
Kråkeneselva 0,62 m3/s
Gravdalselva 0,51 m3/s
Sum 93,01 m3/s

 

Summert utløpsvann fra disse elvene vil da i en 50 års periode inneholde:

1,2-dikloroetan

440

tonn

Aluminium

29332

tonn

Ammonium

73329

tonn

Antimon

733

tonn

Arsen

1467

tonn

Benzen

147

tonn

Benzo(a)pyren

1,5

tonn

Bly

1467

tonn

Bor

146658

tonn

Bromat

733

tonn

Cyanid

1467

tonn

Fluorid

219987

tonn

Glykoler

1467

tonn

Hydrokarboner, mineraloljer

1467

tonn

Jern

29332

tonn

Kadmium

733

tonn

Kjemisk oksygen-forbruk, COD-Mn (KMnO4 )

733291

tonn

Klorid

29331634

tonn

Kopper

14666

tonn

Kopper

146658

tonn

Krom

7333

tonn

Kvikksølv

73,3

tonn

Mangan

7333

tonn

Natrium

29331634

tonn

Nikkel

2933

tonn

Nitrat (NO₃ -N)

1466582

tonn

Nitritt (NO₂ -N)

7333

tonn

Polysykliske aromatiske hydro-karboner (PAH)

14,7

tonn

Selen

1467

tonn

Sulfat

14665817

tonn

Tetrakloreten og trikloreten

1467

tonn

Totalt organisk karbon (TOC)

733291

tonn

Trihalometaner - total

7333

tonn