Utlekking fra land til sjø i Førdefjorden

"Resultatene viste videre at den beregnede konsentrasjonen av forurensningskomponentene i grunnvannet vil, for så å si alle stoffers vedkommende, være over grensen for påvirkning av akvatiske organismer. Forurensningskonsentrasjonene i overflatevannet vil ikke utgjøre en fare for organismene i sjø. Forurensningskomponentene som føres ut i sjø via grunnvann vil bli fortynnet når de når marint miljø. Det finnes ingen standard fortynningskoeffisient for utlekking fra land til sjø. Dette vil variere fra området til området ut i fra naturgitte forhold. Hvis man bruker den fortynningskoeffisienten som er beregnet for forurensningskomponenter som lekker ut fra sedimenter, (ca 1500 ganges fortynning) er det bare sink som overskrider PNEC for akvatiske organismer."

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/214441/5761-2009_72dpi.pdf?sequence=2 (side 13)