Utslipp fra elv - sand, silt, leire og oppløste stoffer

Jølstra kommer fra fjellområdet opp mot Jostedalsbreen og Grovabreen, og renner ut i Førdefjorden. Gjennom Kvartærtida har breene erodert kraftig i dette landskapet.

Jølstra sitt nedbørfelt er på 712 km2, som er det største i Sunnfjord. Omtrent 10% av det totale arealet ligger under skoggrensen. Brefelt utgjør ca. 23%. Resterende areal er fjell og vann.

Fra Wikipedia:

Bredekket område: Det er funnet at partikler i breelver tilsvarer en årlig erosjon på fjellet på 200 til 2800 tonn/km2.

Leirområder: Målinger av massetransporten viser at årlig avgivelse fra leirområder kan være 15 til 450 tonn/km2.

Skogkledd morene og snaufjell: Årlig bidrag fra områder til suspendert materiale i elver er 2 til 5 tonn/km2.

I bratte partier fraktes alt fra stein og grus i tillegg til sand, silt og leire. I slakere elvepartier fraktes hovedsaklig sand, silt og leire. Elvens topografiske utforming og dermed vannføringshastigheten bestemmer forholdstallet. I en vanlig elv kommer hovedsaklig sand, silt og leire med ned til elvedeltaet og videre ut i fjorden. Under flom blir større partikler som grus og stein transportert helt ned til deltaet, partikler som under normal elvevannføring har sedimenteret langs elveløpet.

  

  Nedbørsareal min snitt max Massetransport
Jølstra 712 km2          
10% leireområder 71,2 km2 15 232,5 450 16554 tonn
23% breområder 163,8 km2 200 1500 2800 245640 tonn
67% skog og snaufjell 477 km2 2 3,5 5 1670 tonn
Årlig erosjon Jølstra         263864 tonn
Erosjon 50 år Jølstra 712 km2       13193182 tonn

 

Antar man samme fordeling for de andre 10 elvene, vil massetransporten for disse bli 14692407 tonn.

Total massetransport for de 11 elvene i en 50 års periode blir 27,9 millioner tonn.

Antar man et fordelingsforhold pr. massetype: Stein og grus: 10%, sand: 40%, silt: 40% og leire: 10% får man følgende mengder for de ulike typene:

Stein og grus: 2,79  millioner tonn
Sand: 11,16  millioner tonn
Silt: 11,16  millioner tonn
Leire: 2,79  millioner tonn

Det antas at massen av oppløst stoff er større enn suspendert materiale for alle slike typer elver i Norge, dvs. > 27,9 millioner tonn.

Oppløst stoff via nedbøren er grunnstoffene natrium, magnesium og klor, i tillegg til salt fra havet. I tillegg til salt i nedbøren, vil den del av regnet som blir til grunnvann få en betydelig større konsentrasjon av mineralsalter. Disse har forbindelser bestående av sulfat og klorid. Andre typiske stoffer med høy konsentrasjon i grunnvann er jern, mangan og kalsium.

Massetransporten og transporten av oppløst stoff fra de 11 elvene antas å være mer enn 60 millioner tonn de neste 50 årene. Dette vil gå inn i Førdefjorden i de øvre vannlagene. 

I forbindelse med sjødeponiløsningen er det søkt om utslipp av 140 millioner tonn masse, avgangsmasse som slippes kontrollert ut i de nedre vannsjiktene i Førdefjorden. Naturlig utslipp fra elvene til de øvre vannlagene tilsvarer ca. 43% av sjødeponiavgangen.