Utslipp fra elveløp

Utslipp fra Jølstra og Nausta:

Jølstra har en gjennomsnittlig normalvannføring ved utløp til fjorden på 44 m3/s

https://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1854.pdf

Side 19.

 

Nausta har en gjennomsnittlig normalvannføring ved utløp til fjorden på 24,5 m3/s 

https://www.nve.no/PageFiles/18174/Flaumberegning%20for%20Naustavassdraget.pdf?epslanguage=no

Side 6.

 

Til sammen gir disse to elvene en årlig vanntilførsel på 2160216000 m3 til Førdefjorden. (Dette tilsvarer forøvrig ca. 15% av det totale fjordvolumet).

Dersom man antar at alt vannet som kommer fra disse to elvene er av drikkevannskvalitet, dvs. tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, så vil disse to elvene kunne bidra med følgende utslipp til førdefjorden de neste 50 årene:

 

1,2-dikloroetan: 324 tonn
Aluminium: 21602 tonn
Ammonium: 54005 tonn
Antimon: 540 tonn
Arsen: 1080 tonn
Benzen: 108 tonn
Benzo(a)pyren: 1 tonn
Bly: 1080 tonn
Bor: 108011 tonn
Bromat: 540 tonn
Cyanid: 1080 tonn
Fluorid: 162016 tonn
Glykoler: 1080 tonn
Hydrokarboner, mineraloljer: 1080 tonn
Jern: 21602 tonn
Kadmium: 540 tonn
Kjemisk oksygen-forbruk, COD-Mn (KMnO4 ): 540054 tonn
Klorid: 21602160 tonn
Kopper: 10801 tonn
Kopper: 108011 tonn
Krom: 5401 tonn
Kvikksølv: 54 tonn
Mangan: 5401 tonn
Natrium: 21602160 tonn
Nikkel: 2160 tonn
Nitrat (NO₃ -N): 1080108 tonn
Nitritt (NO₂ -N): 5401 tonn
Polysykliske aromatiske hydro-karboner (PAH): 11 tonn
Selen: 1080 tonn
Sulfat: 10801080 tonn
Tetrakloreten og trikloreten: 1080 tonn
Totalt organisk karbon (TOC): 540054 tonn
Trihalometaner - total: 5401 tonn

Dette kan altså være det naturlige bidraget til fjorden fra to elver med drikkevannskvalitet gjennom de neste 50 årene.