Utslipp fra nedbør

Nedbør inneholder store mengder forurensninger, mye av dette er langtransporterte forurensninger som styres av andre lands klimapolitikk. Russland og Europa er store bidragsytere.

Sulfatkonsentrasjon i nedbør: 
Antar man en gjennomsnittlig dybde i førdefjorden på 150m, får man et fjordareal på 93333333 m2
Det er 1400mm nedbør årlig snitt i Norge (https://snl.no/nedbør)
Dette gir et regnvolum på 130666667 m3.

Den årlige gjennomsnittlige ikke marine sulfatkonsentrasjonen i nedbøren var på henholdsvis 0,20
mg/l og 0,17 mg S/l ved Nausta og Førde. (https://www.radgivende-biologer.no/uploads/rapporter/347.pdf)

SO2 + H2O + O2 = H2SO4
Det trengs 1 gram SO2 (svoveldioksid) for å lage 1,53 gram H2SO4 (svovelsyre). 
Årlig svovelsyreutslipp til Førdefjorden fra nedbør blir 30 tonn. I en 50 års periode blir dette 1500 tonn. I tillegg kommer utslipp fra tilsig rundt fjorden.