Utslipp til Førdefjorden fra snø

Om vinteren lages det mange tungmetalldeponier rundt om i det ganske land. Førdefjorden og omegn er intet unntak. Om natten lusker brøytebilene rundt og fjerner snømassene fra veiene slik at du skal komme deg på jobb om morgenen. Snø fra veier, fortau, parkeringsplasser og andre plasser deponeres mer eller mindre hvor som helst. Det ikke alle tenker over er at snøen på sin vei ned mot bakken akkumulerer forurensninger fra luften. Vel nede på bakken begynner den å akkumulere opp forurensninger fra biltrafikk, veislitasje, salting og strøing. Når plussgradene kommer snikende går smeltevannet over til resipientene; jord, elv, grunnvann og fjord. Grunnvannet blir blant annet brukt til å drikkes.

 

Typiske forurensninger man finner i snømassene er kadmium, kobber, krom, jern, nikkel, bly, sink, store mengder salt og forurensninger fra veisalting, sand, silt og forurensninger fra veistrøing for å nevne noe.

 

Store snødeponier er en forurensningsværsting. Spesielt deponier i nærheten av elver og bekker som sørger for at utslippsgrensene overskrides med knallrød farge mens snøsmeltingen pågår. Heldigvis fortynnes konsentrasjonene raskt idet de kommer ut i fjorden, og omtrent samtidig som snøsmeltingen er over, er utslippskonsentrasjonene tilbake til det normale både i elv og fjord. Mange av tungmetallkonsentrasjonene i elvene og bekkene både 10 og 20 dobles i forhold til normal konsentrasjon mens smeltingen pågår.

 

Behovet for bortkjøring av snø er f.eks. vurdert til å være ca. 700 000 m3 for Oslo kommune. Én kubikkmeter med snø viser seg å inneholde ca. 1,3 kg sand, silt, tungmetaller og annet rusk.

Dersom man antar behovet for bortkjøring rundt Førdefjorden er 200 000 m3, snakker man om 260 tonn sand, silt, tungmetaller og annet rusk i løpet av en sesong, og 13000 tonn i løpet av en 50 års periode.

 

Å forby snø blir kanskje litt drastisk, men det finnes heldigvis andre bærekraft løsninger, som for eksempel dette snøsmeltesystemet for snødeponiområder, og for å bli kvitt snøen fra oppkjørselen hjemme på en forsvarlig måte bør man kanskje gå til anskaffelse av noe slikt eller lignende.