Uttalelser angående sjødeponi

Miljødirektoratet, Nov. 2014; Rapportene viser at usikkerheten knyttet til spredning av partikler ut over det planlagte deponiområdet og oppover i vannsøylen er vesentlig redusert.

Det er etter vår vurdering lite sannsynlig at avgangsmassene vil ha en direkte påvirkning på det marine naturmangfoldet utenfor deponiområdet. 

Havforskningsinstituttets utredning om dypvannsfisk; Haiartene pigghå (Squalus acanthias) og hågjel (Galeus melastomus) var representert med tre individ av hver art i det ytre området. Pigghåen ble fanget grunnere enn 100 meter, men kan også treffes på dybder tilsvarende det man finner på fjordbunnen av Førdefjorden.
 

«Blålange (Molva dypterygia) var representert i begge delområdene, to individer ble fanget i hvert område. Disse ble tatt på garn som fisket i den dypeste delen av skråningen, nær overgangen til fjordbunnen på rundt 250‐300 meters dyp. Individene var 69, 95, 98 og 117 cm lange. Den største blålanga var delvis oppspist av slimål og kunne ikke veies, mens de andre var 3600, 3100 og 1125 gram. 

Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik, man vil finne disse i flere av nabofjordene, og har en marginal betydning i forhold til resten av bestandene.

https://www.imr.no/filarkiv/2014/03/brosme_lange_og_blalange.pdf/nb-no

Fra Miljødirektoratets(Klif) rapport til Klima- og Miljøverndepartementet Mars, 2012; Ny bunnfauna, som kan være noe annerledes men like rik, antas å være etablert innen 10 år etter at deponeringen er avsluttet. Malmens og avgangsmassenes innhold av metaller er relativt lav og ikke ulik innholdet i de naturlige sedimentene i fjorden, og risikoen for toksiske effekter vurderes som liten.
Klif kan ikke se at tiltaket under ordinær drift vil medføre vesentlig konflikt med fiskeriinteressene per i dag.
Laksen oppholder seg vanligvis i de øverste 10-30 meterne i fjorden, men kan under spesielle forhold også bruke vannsøylen ned til 100 meters dyp. Dersom det omsøkte tiltaket får tillatelse som omsøkt, vil deponiet avsluttes på 150 meters dyp. Selve arealbeslaget som følge av deponeringen vil derfor ikke få konsekvenser for laksen da den uansett fritt kan svømme over deponiområdet.