Forskning

Nyheter

Sjøresipienten ved Drag i Tysdal

En undersøkelse er utført av NIVA i 2011 av sjøresipienten ved Drag i Tysdal hvor Norwegian Crystallites AS har utslippstillatelse på kvartsavgang. Undersøkelsen er utført for et annet firma enn NOM, så det er vanskelig å påstå at dette er oppdragsforskning betalt av NOM. (derimot er...

Retningslinjer og krav for etablering av sjødeponi

En veiledning for vurdering av sjødeponi for inerte masser iht. retningslinjene i Londonprotokollen fra 1996 og London konvensjonen fra 1972 har blitt utarbeidet. Motsegn, høringsuttalelser, vurderinger, innspill og krav har blitt gitt og stilt som langt overgår meningen med...

Partikkelspredning i forskjellige vannlag

Paktikkelspredningen er størst i de øvre vannlag hvor strømningshastigheten er størst. Det er i disse øvre vannlag hvor elver har sitt utløp, hvor forpellets går i oppløsning, avrenning fra land finner sted, snøsmelting skjer og nedbør faller. Enorme mengde næringssalter slippes også ut i disse...

Bruksområde for 2% deponiavgang - Mellomlager for høyaktivt atomavfall

Førdefjorden med sitt store dyp kan vise seg å være velegnet som nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall. Kanskje kan det like så godt bli permanent? Regjeringen er i allefall i beit. Det er behov for et nytt, uavhengig mellomlager, og hva kan vel være bedre enn å slå to fluer i en smekk? Noe av...

HI sine kommentarer til tilleggsundersøkelsene for Engebøprosjektet

Etter en gjennomgang av Havforskningsinstituttet sine kommentarer til tilleggsundersøkelsen, som de bygger sin opprettholdelse av innsigelsen på, kommer jeg frem til at samtlige punkter allerede er besvart av miljødirektoratet. HI finner en rekke feil og mangler ved tilleggsundersøkelsene for...

Innsigelsessaken

Publisert: 2015-01-17  Sist oppdatert: 2016-05-02   10.09.2010 I forbindelse med sjødeponisaken i Engebø har Fiskeridirektoratet region vest i brev av 10.09.2010 og oppfølgende brev av 13.09.2010 reist motsegn til reguleringsplanen for tiltaket....

Faginstitusjoner

KMD (Klima- og Miljødepartementet) MD (Miljødirektoratet) Produktinformasjonsbanken Vannportalen Miljøstatus Kjemikaliesøk Norske utslipp Er det Farlig Vitenskapsrådet (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning) VKM (Vitenskapskomiteen for...

Uttalelser angående sjødeponi

Miljødirektoratet, Nov. 2014; Rapportene viser at usikkerheten knyttet til spredning av partikler ut over det planlagte deponiområdet og oppover i vannsøylen er vesentlig redusert. Det er etter vår vurdering lite sannsynlig at avgangsmassene vil ha en direkte påvirkning på det marine...