Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden:

"Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og fiskepudding?"

 

"På overflaten ser Førdefjorden ut som fjorder flest. Vann med bølger. Men undervannsfotograf og hobbybiolog Erling Svensen har avslørt en verden som knapt noen har sett før."

 

"I resten av verden jobbes det intenst med å holde matfatet rent, mens vi skal dumpe ekstreme mengder gruvestøv midt i matfatet."

 

"Med sine førelegg på 10.000 kroner kvar, har desse ungdommane truleg bidrege med meir kapital inn i statskassen enn det gruveselskapet nokon sinne kjem til å gjere."

 

"Dessverre er det ikke Westgård eller Nordic Mining miljøbevegelsen er mot, men et gruvedeponi som vil få store konsekvenser for lokalt næringsliv og artsmangfold i fjorden, deriblant truede arter."

 

"Kjære regjering og rettsstell, det er ikkje vi som held på med miljøkriminalitet. Rett skal vere rett."

 

"I dette tilfelle er det Nordic Mining som driver miljøkriminalitet, i våre øyne, og da må selskapet tåle at noen sier ifra når de tar seg til rette."

 

"Med så høye bøter virker det som politiet prøver å skremme flere fra å aksjonere"

 

"Så lenge lokalbefolkningen selv ikke får være med i eierskapet og forvaltningen av naturressursene vil vanlige folk heller ikke ha muligheten til å stoppe det, ved mindre man gjør som oss og bryter loven for å fysisk stoppe overgrepet."

 

"Jeg merker meg at Nordic Mining sier aksjonene er en hån mot demokratiske prosesser. Hvis det er det eneste de har å komme med, burde de heller funnet seg et diktatur å drive gruve i"

 

"De sa at med mindre vi flyttet oss, ville de begynne å bore. Jeg opplevde det som en trussel, sier Olav Nicolay Larsson Aga"

 

"Det er mulig å komme seg til fremtidssamfunnet uten å sprenge Engebøfjellet i luften og omplassere det til bunnen av Førdefjorden."

 

"Nordic Mining er den kriminelle part"

 

"Heile mineralprosjektet er fundamentalt feil, og bygger på ein dårleg forretningsside"

 

"Aksjonistane hevdar uskuld fordi vi meiner det ikkje er vi som gjer noko kriminelt"

 

"Vi kjenner stanken av ønsket om kortsiktig profitt"

 

"Eg meiner framleis det må vere mogleg å finne ei politisk løysing"

 

 
"Man skal være veldig forsiktig med sivil ulydighet, men det er folkets siste sikkerhetsventil for å få gi beskjed om at urett foregår, sier Thingnes."

 

"Vi har brote lova, men det er lurt om det ikkje ballar på seg, seier NU-leiar Ingrid Skjoldvær"

 

"Dei tilsette kan risikere å bli straffa, om det viser seg at politiet si fjerning av aksjonistane ikkje er lovleg"

 

"Denne saken er et eksempel på hvilket sykt økonomisk system vi lever under, hvor kapitalistiske, svære selskapers profittønske blir satt over hensynet til miljø og folk."

 

"Vi gjer dette fordi vi meiner det løyvet som Nordic Mining har fått er noko drit"

 

"De dumper giftig gruveslam på arven min"

 

"Vi er kry av de reine fjordene våre."

 

"Ved lokalvalget i september kan man endre sammensetningen i kommunestyrene i Sunnfjord og fjerne den lokale godkjenningen."

 

"Det kan virke som om Nordic Mining ikke er særlig langt fra å starte rutilgruven fra Engebøfjellet."

 

"Uansett hva man mener om striden på Engebøfjellet så må den løses gjennom en åpen og demokratisk prosess, der befolkningen har det siste ordet."

 

"Det største negative potensialet på fisk har utvilsomt sprengningar"

 

"Landdeponi har ikkje vore utreda."

 

Kva om utslipp eller om finpartiklar fra malm kommer på utsiden av deponiet?
"Det er gjort få eller ingen utgreiingar – økonomiske eller miljømessige, på korleis ein skal renske og holde «fjorden ren», om dette skjer"

 

"Slik marknaden og prognosene tilseier så vil prosjektet på Engebø bidra til forverring av etterspørsel og behov, som bidreg til låge prisar og overproduksjon."

 

"Operatørenes forståelse av de økologiske prosessene i fjordsystemet som skal fylles opp med avfall, kan bli helt tilfeldig."

 

"Gruvedriftens lokale forankring kan bli en ren illusjon."

 

"Uvisst om Nordic Mining kan krevje erstatning"
"Truslar om søksmål blir brukt for å skremme veljarar frå å stemme på parti som er mot fjorddeponi."

 

"Trolig er innsatsen til Iris-forskerne og deres internasjonale samarbeidspartner en tungtveiende grunn til at prosjektet fikk gjennomslag."

 

"For mens Ola Borten Moe ser ut til å tro at det er snakk om “store mengder stein” som skal dumpes i Førdefjorden, er realiteten nærmere noe som kan minne om finknust hvetemel."

 

"Det siste året har konsekvensane blitt kjende gjennom ei rekkje utgreiingar."

 

"Tillatelsen til å opprette fjord­­­deponi for inntil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Kan ødelegge livsgrunnlaget for villaks, kysttorsk og truede dyrearter"

 

"Forskningsrapporter uten troverdighet kan like gjerne dumpes i sjøen."

 

"Vi må kjempe kampen med kunnskap"

 

"Nordic Mining har så langt fått blankt avslag fra Miljødirektoratet om å bruke de kjemikaliene de har planlagt"

 

"Det kom i dag fram at Nordic Mining manglar utsleppsløyve og ikkje har fått lov frå Miljødirektoratet å ta i bruk 720 tonn av kjemikaliet Flotinor SM15"

 

"Vi har erfaringer fra yttersiden av gruver hvor mine kollegaer dro garn hvor det var sluppet ut gruveavfall. Garnene ble svart, mannskapet ble svart og båten ble svart"

 

"Miljøskadelig gruvedrift – godkjent på sviktende grunnlag?"

 

"Det er ikke Ap's rolle å legitimere regjeringens feilgrep"

 

"Dersom Staten åpner for sjødeponi kan Ekeland nesten garantere en folkeaksjon som får Altaaksjonen tidlig på 80-tallet til å virke som en harmløs telttur."

 

"Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er imot deponiet, men statsministeren har tydeligvis bedre kunnskaper enn forskerne."

 

"Folk flest vil ikke ha en forurensende gruve, der halve fjellet kappes av for så å legges i en fjor."

 

"Det Norske Veritas (DNV) gjennomførte målingar i fjorden. No spørst det om det blir nye deponiutgreiingar på land."

 

"Hvordan kan det å lempe et halvt fjell i Førdefjorden ikke være et miljøovergrep?"

 

"Men vi ynskjer ikkje politikarar som manglar respekt for kunnskapsgrunnlaget og klare råd frå fag- og forskingsinstitusjonar."

 

"Dei kjem til å selje det heile til kinesarane, og så set dei norsk lakseeksport på prøve."

 

"Eg har jobba med natur og milljøvern sidan 1970, og dette vedtaket om å dumpe 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden er det dummaste vedtaket eg har opplevd i heile den perioden."

 

"Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne er hoderystet over at regjeringen har sagt ja til å dumpe bunnslam i Førdefjorden"

 

"Om gruvedrifta skader naturen, veit vi ikkje før skaden allereie er eit faktum."

 

"Deponiet fyller 150 meter gruveavfall fra bunnen, som vil være halvert fra 300 til 150 meter når Nordic Mining er ferdig."

 

"Vil redde Førdefjorden gjennom EØS-domstol"
 

 

"Vil få investorane vekk frå Nordic Mining"

 

"Vi anmoder norske myndigheter om å gjøre alt i sin makt for å omgjøre denne avgjørelsen og følge Vanndirektivet, heter det fra partiets fraksjonsledere i Europaparlamentet, Monica Frassoni og Reinhard Bütikofer."

 

"Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette dem på spill for kortsiktige næringsinteresser, og attpåtil på bekostning av de langsiktige næringsinteressene som fiskeriet og havbruket representerer."

 

"Selve konklusjonen er forfatternes egne vurderinger og er ikke objektiv forskning i seg selv."

 

"De favoriserer selskaper med tett kobling til Høyre. Det er svært betenkelig"

 

"Statatsråd satt i styret i fjorddumpingsselskap. Kulturdepartementet opplyser at kulturministeren var på reise da Førdefjordsaken ble behandlet i regjeringen."

 

"Fryktar Nordic Mining er stråselskap for utanlandske interesser. Eg er ikkje skeptisk til sjølve prosjektet, men eg er veldig skeptisk til eigarane, seier professor Frank Aarebrot."

 

"Det blir spennende å se om ESA mener Regjeringen subsidierer gruveselskapet med lave miljøkrav. Hvis den hadde stilt strengere krav til prosjektet, ville det blitt mye dyrere, så det kan hende de vil se på dette som subsidiering av gruvedrift, sier Hansson."

 

"Vi er ikke overbevist av de utredningene som foreligger at avfallsmassen vil legge seg pent ned på bunnen og bare bli der, sier Jan Helge Fosså, som leder Havforskningsinstituttets gruveteam."

 

"Saken ligger nå til behandling i Stortinget."

 

"Fagkunnskapen bekreftar no at det å tillate sjødeponi ikkje er å stille miljøkrav."

 

"Eg er frå Engebø, og det er forferdeleg å vere vitne til at heimen min skal bli dumpa i fjorden, seier Engebø"

 

"Eg oppfattar all kunnskap som at sjødeponi er dårleg og drepande"

 

"Det minste som må kreves av et så stort inngrep i et økosystem, er undersøkelser fra et fagmiljø. Det holder ikke med synsing fra gruvenæringen"

 

"Fosså sier at økosystemet som er i kontakt med avfallet vil forsvinne og torsk og laks som trenger dette området som gyteplass vil få store utfordringer"

 

"Eriksen seier at når så mange faglege instansar har vore så klare på dei negative konsekvensane, så blir kostnadane med sjødeponiet for store....Samstundes så meiner eg at når det er noko nytt og stort som dette, og når vi veit så lite om dei miljømessige konsekvensane av eit sjødeponi, så er dette ein type sak som hadde hatt godt av ein tur innom Stortinget."

 

"Steinene som skal dumpes brukes til å utvinne rutil, som blant annet brukes til å fremstille porselensfarge."

 

«Det er ikke bare tro som kan flytte fjell. Penger og maskiner kan gjøre det samme.»

 

«Et papirselskap uten portefølje vipper dermed nasjonale miljøinteresser av pinnen, med Solbergs velsignelse.»

 

«Kineserne for eksempel kan dette, og har sikkert nok gruveslusker å sette inn i Engebøfjellet.»

 

«ikkje la eit kinesisk eller saudiarabisk gruveselskap høvle Engebøfjellet ned i fjorden for knappar og glansbilete.»

 

«Den mest miljøvennlige formen for husdyrproduksjon, lakseoppdrett, er altså forbudt – men myndighetene mener nå det er greit å bruke den samme fjorden til avfallsplass.»

 

«Skal vi erstatte fisk med kvitare industriskapt fiskepudding?»

 

«Nok ein gong skal Sogn og Fjordane lide. No er vi avfallsplass for spekulantane på Aker brygge.»

 

«Det er få land i verden som tillater sjødeponi, men nå er Norge i ferd med å komme på denne listen.»

 

"Det er lovet gull ut av grønne skoger og blått hav."

 

"Regjeringen gjemmer seg bak en anbefaling fra Miljødirektoratet, som sier at søppelfjellet kan bygges."

 

"Vi har altså et miljødirektorat som rett ut anbefaler norgeshistoriens største, planlagte forurensing av en fjord."

 

«Det kan fort bli Ap som avgjør utfallet av sjødeponisaken.»

 

«Men etter hvert som kunnskapsgrunnlaget for konsekvensene av sjødeponi er blitt bedre, har Ap i Førde gått klart imot.»

 

«I rådgivingen legger vi alltid den best tilgjengelige kunnskap til grunn.»

 

«Vi vet heller ikke mye om hvordan fisken påvirkes av å leve omgitt av nedmalte partikler som dette, men tror ikke det blir en sunn plass.»

 

«Vi mener alle slike prosjekter bør bli flinkere til å se på hvordan fisken bruker fjordene og hva det betyr.»

 

«Av og til dukker det opp nye ting, for eksempel gjennom høringer, privatpersoner eller organisasjoner. Ting som ikke har vært tenkt på tidligere, og som bør med.»

 

«Det er ikke bærekraftig å risikere fjord etter fjord og det ene gytefeltet etter det andre, for dette dreier seg ikke bare om denne ene saken. Derfor kan ikke vi tilråde et prosjekt som kan ødelegge for kysttorsken.»