Kjemikalier

Nyheter

Effects of mining chemicals on fish

"Effects of mining chemicals on fish: exposure to tailings containing Lilaflot D817M induces CYP1A transcription in Atlantic salmon smolt." "Mine tailings, containing metals and production chemicals such as flotation chemicals and flocculants, may pose an environmental threat to aquatic organisms...

REACH 2018 could squeeze EU supplies of mineral processing chemicals

"New rules requiring European refiners of industrial minerals to register chemicals they use in quantities exceeding 1 tonne could see some substances no longer manufactured or imported into the EU and may lead companies to relocate to other countries to avoid the regulatory pressure." "Imports of...

Hvor mye svovel er det egentlig i Førdefjorden idag mon tro?

Fjorddeponiet er beregnet å maksimalt utgjøre 1 % av fjordvolumet. Fjordeponiet vil maksimalt bli 140 mill. m3 (250 mill. tonn). Det betyr at Førdefjorden rommer 14000 mill m3. Vanlig sjøvann inneholder 0,091% svovel. Det betyr at dersom Førdefjorden består av normalt sjøvann uten forhøyde...

Kjemikalieregelverket REACH

Miljødirektoratet informerer på sine sider: "Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. Under REACH skal industrien registrere sine...

Natriumsilikat

Natriumsilikat (vannglass) er en svært basisk forbindelse (pH=12.4). Konsentrasjonen av natriumsilikat iavgangsledningen vil være ca. 42 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil konsentrasjonen være 1,4 mg/l.

Svovelsyre

Svovelsyre tilføres sjøvann som er en god buffer, samt at eklogitt er en basisk bergart og dermed en naturlig buffer. Natriumsilikat som er sterkt basisk (pH=12) vil på samme måte bidra til nøytralisering. LC50-verdier er oppgitt til 10-100 mg/l (fisk og reker). Konsentrasjon i avgangsledningen...

Dekstrin

Dekstrin (stivelse) er i sikkerhetsdatabladet omtalt som lett biologisk nedbrytbart, har ingen bioakkumulerende effekt og ingen kjent økotoksikologisk effekt.  Konsentrasjonen av dekstrin i avgangsledningen vil være ca.7 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil konsentrasjonen være 0,2 mg/l.

Flotinor S2

Flotinor S2 er en karbonsyre hvor mer enn 80 % brytes ned biologisk. I henhold til opplysninger i sikkerhetsdatablad for dette stoffet er LC50-verdien 1-10 mg/l (fisketoksisitet) og et kjemisk oksygenforbruk på 2,36 mg/g.   Konsentrasjonen av Flotinor SM 15 i avgangsledningen vil være ca. 7...

Flotol B

Flotol B består av terpenalkohol som brytes ned biologisk (> 80 %). LC50- verdien knyttet til fisk er oppgitt til 10-100 mg og produktet har et kjemisk oksygenforbruk på 2,4 mg/g.  Konsentrasjonen av Flotol B i avgangsledningen vil være ca. 2 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil...