HI

Nyheter

Vesentlige miljøutfordringer i havbruksnæringen

Riksrevisjonen har revidert havbruksnæringen og gitt ut en rapport i 2012. Her er et kort utdrag: "Havbruksnæringen i Norge har vokst betydelig over flere år og utgjør en viktig næring og arbeidsplass. Riksrevisjonens undersøkelse viser at den sterke veksten også har betydelige miljømessige...

Partikkelspredning i forskjellige vannlag

Paktikkelspredningen er størst i de øvre vannlag hvor strømningshastigheten er størst. Det er i disse øvre vannlag hvor elver har sitt utløp, hvor forpellets går i oppløsning, avrenning fra land finner sted, snøsmelting skjer og nedbør faller. Enorme mengde næringssalter slippes også ut i disse...

Havforskningsinstituttets tildelingsbrev for 2015

Havforskningsinstituttet sorterer i dag under Nærings- og Fiskeridepartementet. I tildelingsbrevet for 2015 til Havforskningsinstituttet står det bl.a. følgende: "Regjeringen ønsker en forutsigbar vekst i fiskeri- og havbruksnæringene. Dette krever ny viten og ny teknologi som både bidrar til god...