Garantiordninger

Nyheter

European Minerals Investment Platform

Mobilising at least EUR 315 billion additional investments at EU level - The first strand of the Plan is the mobilisation of at least EUR 315 bn of additional investment over the next three years. What is presented here is based on action solely at the EU level: the Commission calls on...

Investor-stat tvisteløsning (ISDS)

"En investeringsavtale vil gi investorene rett til erstatning dersom vertslandet bryter avtalen. Den gir investorene mulighet til å løse tvister gjennom internasjonal voldgift, i en såkalt investor-stat tvisteløsning (ISDS). En slik tvisteløsning er et sentralt element i investeringsavtaler. Uten...

Bilaterale investeringsavtaler (BIT)

"Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig. Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen...

Regjeringens næringspolitikk

Fra Prop. 1 S (2013–2014):   1.3.5 En strategi for miner alnæringen "Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge inkludert på Svalbard. Etaten skal styrkes for bedre å...

Leverandørkreditt-garanti

"Når eksportør i Norge gir den utenlandske kjøperen kreditt, kan GIEK stille garantier slik at eksportøren er sikret betaling til avtalt tid. Garantien gjelder dersom kjøperen går konkurs eller andre forhold inntreffer som gjør at kjøperen får betalingsproblemer.   Garantien kan gjelde...

Kontraktsgaranti

"Kontraktsgarantien sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering.   Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale (kommersiell risiko). GIEK garanterer for inntil 90 prosent av leverandørens egne kostnader.   Garantien...

Generell bedrifts- og prosjektfinansiering

"Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge (IN) tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.   IN hjelper små, mellomstore og store bedrifter over hele landet i alle næringer og bransjer. De...

Garantier for norsk eksport

"Den norske stat har gitt GIEK oppgaven med å garantere for norske selskapers eksportkreditter. Med bistand fra GIEK kan bedriften tilby kreditt eller finansiering uten selv å måtte sitte med hele risikoen.   Kommersiell og politisk risiko: GIEK kan tilby dekning for eksport av de fleste...

Kraftgaranti - kraftgarantiordningen

"Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft, kan ha behov for å inngå langsiktige kontrakter om kjøp av slik kraft. GIEK kan bidra med to ulike garantier når kontrakter om levering av kraft til kraftkrevende industribedrifter, skal inngås:   Garantere for kraftselgers inntekter,...