Forskrifter

Nyheter

Akkumulert utlekking av tungmetaller fra sjødeponiet etter 50 år

NIVA utgav i 2009 en rapport med bl.a. resultater fra utlekkingsforsøk av tungmetaller fra eklogitt. Utlekkingsforsøket ble gjennomført med kontinuerlig tilførsel av oksygen i sjøvannet. Dette forsterker utlekkingen kraftig, da oksygeninnholdet i sjøvannet avtar med dypet. De 11 elvene som renner...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Kjemikalieregelverket REACH

Miljødirektoratet informerer på sine sider: "Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. Under REACH skal industrien registrere sine...

Fiskeridirektoratet avdeling vest

Fiskeridirektoratet avdeling vest påkrevde i 2010 mer omfattende undersøkelser i forbindelse med etablering av sjødeponi i Førdefjorden på grunn av usikkerhet rundt spredning av forurensning fra deponeringen. I 2012 krever de at mulige forurensninger fra oppdrettsnæringen ikke skal undersøkes fordi...

Retningslinjer og krav for etablering av sjødeponi

En veiledning for vurdering av sjødeponi for inerte masser iht. retningslinjene i Londonprotokollen fra 1996 og London konvensjonen fra 1972 har blitt utarbeidet. Motsegn, høringsuttalelser, vurderinger, innspill og krav har blitt gitt og stilt som langt overgår meningen med...

Avfallsforskriften

Utdrag fra avfallsforskriften som er relevant for mineralvirksomhet: Kapittel 9. Deponering av avfall § 9-1. Formål Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse...

Vannforskrift eller EU's vanndirektiv?

I Norge gjelder vannforskriften som ivaretar målsetningene i EU's Water Framework Directive. I vannforskriften står bl.a. følgende: § 4.(miljømål for overflatevann) Gjelder kun overflatevann   § 5.(miljømål for kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster) Gjelder...

Forskrifter

Forskrift til mineralloven (veileder) Akvakulturforskriften Norske lover og forskrifter som påvirker forvaltningen av vann Vannforskriften Drikkevannsforskriften Avfallsforskriften Forurensningsforskriften REACH-forskriften Forskrift om gruvekart