Utslipp

Nyheter

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

EWMA inviterer til dialogmøte i Kirkenes 10-12.11.15

"Environmental Waste Management (EWMA) er en kunnskapskluster som fokuserer på forskning og utdanning knyttet til petroleums- og mineralindustri i arktiske miljø." "Vi trenger industri og mineralnæring, men vi er også på vei mot null-utslippssamfunnet? Hva betyr det for mineralnæringen? Kan de...

Multikonsult posisjonerer seg for vekst i mineralindustrien

"Vi er tidlig ute og vil posisjonere oss for fremtidig vekst innen bergverksdrift i Norge. Bergverk i form av industrimineraler, natursteinsbrudd og pukkverk er allerede stor industri her til lands. Vi tror det vil komme ytterligere vekst innen mineral- og malmindustrien i årene som kommer,...

Påvirket bunnareal og sjøvannsvolum fra sjødeponi og oppdrettslokasjon

Oppdrettslokasjon: Påvirkning på bunnfauna er påvist 1800 meter fra et oppdrettsanlegg, dvs. på bunnen. Forutsatt at strømretningen skifter retning med jevne mellorom, gir dette et påvirket sjøbunnareal på 10,2 km2.    Strømningshastigheten er i de øvre vannlagene i snitt 8,4...

Rensing av gruvevann uten bruk av kjemikalier

"SINTEF står bak en ny renseteknologi som gir mer effektiv rensing, mindre energiforbruk og lavere vannforbruk ved gruvedrift." "I dag er det vanlig å bruke kjemikalier til rensing av gruvedriftsvann. Ettersom verken membran- eller elektrokoagulasjonsteknologi bruker kjemikalier, vil...

Kunstig nedkjøling av jorda

I etterkrigstiden, og spesielt fra 1960 tallet og utover 80 tallet økte de menneskeskapte utslippene til atmosfæren i rekordfart. Hovedsaklig besto utslippene av aerosoler fra forbrenning av fossilt brennstoff. Høye skorsteiner "løste" på den tiden problemene med lokal forurensning. Disse økende og...

Norges mål og forpliktelser for klimagassutslipp

Norge har forpliktet seg til å redusere de gjennomsnittlige klimagassutslippene med 84% målt i forhold til egne utslipp i 1990 etter at Kyoto II ble undertegnet. Denne avtalen gjelder for perioden 2013-2020. Norge kan delvis innfri sine Kyotoforpliktelser ved hjelp av såkalte fleksible...

Global aluminiumsproduksjon

"I 2011 var den globale produksjonen av primæraluminium om lag 44 millioner tonn. Hydros primærproduksjon i 2011 var nærmere 2 millioner tonn, noe som tilsvarer 4,5 prosent av verdensproduksjonen." For å produsere 1 tonn aluminium medgår det ca. 2 tonn alumina som igjen bruker 4-7 tonn...

CO2-lagring og miljøbesparende aluminaproduksjon i Gudvangen

"Anortositt og forskjellige varianter av mangeritt (vanlig bergart i Lofoten) kan tenkes å få interesse i framtiden for CO2‐basert mineralprosessering, avhengig av hvordan denne teknologien utvikler seg videre og av framtidig tilgjengelighet av gass/CO2. Men ut fra hva som er kjent...

380 klima-millioner til kobber-revolusjon

"Enova gir 380 millioner i investeringsstøtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Pengene skal brukes til å delfinansiere et helt nytt elektrolyseanlegg som på sikt kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon betraktelig mer klimavennlig." "Energibruken kan reduseres med hele 35 GWh ved...