Vedtaket om sjødeponi i Førdefjorden er fattet

17.04.2015 ble det klart at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest ikke var tatt til følge. Samtidig ble det gitt utslippstillatelse for sjødeponiet og reguleringsplanen ble godkjent.

"Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune. – Regjeringen legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane, samtidig som vi stiller strenge krav til miljøovervåking og sjømattrygghet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner."
 
"Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest vedrørende reguleringsplanen tas ikke til følge"
 
"Klima- og miljødepartementet gir utslippstillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet. Tillatelsen er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling som ble gitt under forutsetning av godkjenning av reguleringsplan for området. Reguleringsplanen er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet."
 
"Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper i tråd med forurensningsloven, var Miljødirektoratets anbefaling at det kan gis tillatelse til Nordic Minings planlagte gruvedrift i Engebøfjellet med strenge vilkår."
 
"Klart for Norges største mineralfunn: Nytt gruveprosjekt kan gi jobb til 500 på landsbasis. - Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskaping i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland (H)"
 
"Etter vår vurdering vil verdien av mineralutvinning klart overstige sannsynlige negative virkninger for andre næringer og for miljøet. På denne bakgrunn tilråder vi at reguleringsplanen for Engebøfjellet stadfestes og at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet ikke tas til følge. Det forutsetter imidlertid at følgende tiltak kommer på plass i forbindelse med en eventuell utslippstillatelse:
  1. Det må i forbindelse med utslippstillatelsen stilles krav til at Nordic Mining kontinuerlig arbeider for å redusere behovet for avgangsmasser til Førdefjorden.
  2. Det etableres akseptkriterier og varig overvåking av mulig partikkelspredning fra avgangsmasser til sjødeponi i forbindelse med utslippssøknaden. Kostnadene dekkes av Nordic Mining.
  3. Det etableres et system for kunnskapsbasert risikovurdering av sjømattryggheten fra området. Denne inkluderer utvikling av en akkreditert analysemetode for overvåking av akrylamid i sjømat som følge av bruk av kjemikaliet Magnafloc 155. Overvåkingen må innebære at det blir tatt prøver av relevante arter i området gjennom hele driftsperioden, eller så lenge dette flokkuleringsmiddelet benyttes i sjødeponiet. KLD og NFD samarbeider om etableringen og gjennomføringen av en slik overvåking. Kostnadene dekkes av Nordic Mining.
  4. Vi forutsetter at mulig forurensning av kadmium og titan i blåskjell og krabbe og betydningen for mattrygghet blir overvåket og at tiltak settes inn ved behov."
"Det fremgår av dette at tiltaket både vil medføre betydelige fordeler og betydelige ulemper. Forurensningsloven legger opp til en bred skjønnsmessig avveiing av disse. Etter en samlet vurdering der vi både har lagt vekt på miljømessige ulemper ved tiltaket og usikkerhet ved enkelte konsekvenser, sammenholdt med fordelene ved denne virksomheten gjennom verdiskapning og etablering av arbeidsplasser, finner vi at det med de foreslåtte vilkårene er forsvarlig at det gis tillatelse til den omsøkte virksomheten, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd."
 
Reguleringsplan for Engebøfjellet - oversendelse av faktainformasjon